Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Prodaja rashodovanih vozila

Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograd (u daljem tekstu: Telekom) poziva sva pravna i fizička lica na učešće u postupku prodaje rashodovanih vozila na području Regije Beograd.

Spisak vozila
slika

Postupak prodaje biće sproveden prikupljanjem pisanih zatvorenih ponuda.

Svako vozilo se kupuje pojedinačno u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Vozila će biti prodata ponuđaču koji ponudi najveći finansijski iznos. Ponuđeni finansijski iznos ne može biti manji od početne cene. U cilju izbegavanja identičnih ponuda, sugerišemo ponuđačima da finansijske ponude ne zaokružuju na hiljade, već ih daju određene do decimala (npr. ako je početna cena 300.000,00 RSD, poželjno je da ponuda ne bude npr. 316.000,00 RSD, već npr. 316.281,49 RSD)

Svi zainteresovani mogu pogledati vozila na označenim lokacijama dana 28.03.2017. godine, 30.03.2017.godine i 31.03.2017.godine u periodu od 09:00 do 15:00 časova.

Kontakt osobe za pregled vozila

R.br Lokacija vozila Ime i prezime Telefon
1. Beograd,
Bore Stankovića bb, Makiš
Veljko Spasić
Saša Lazić
064/ 651 23 43
064/ 651 40 05
3. Požarevac,
Moravska bb
Žikica Milošević 064/ 651 13 55
3. Šabac,
Kralja Dragutina bb
Dragan Jevtanović
Goran Gavrilović
064/ 651 10 81
064/ 651 11 20

Ponuda (za jedno ili više vozila) mora da bude dostavljena u jednoj zatvorenoj koverti na adresu: Novopazarska 37-39, sa naznakom na koverti: Komisiji za prodaju vozila Regije Beograd - Ponuda za kupovinu vozila - NE OTVARATI.

Ponude (u zapečaćenim kovertama) će biti komisijski otvorene bez prisustva ponuđača 6. aprila 2017. godine, sa početkom u 09:00 časova,na adresi Katićeva br. 14-18.

Pravo na učešće u postupku prodaje vozila imaju sva pravna i fizička lica koja zakonkretno vozilo (ili više vozila) dostave ispravne ponude.

Komisija neće razmatrati neispravne ponude.

Ispravnom se smatra ponuda:

1. koja je dostavljena do 31.marta 2017. godine do 16:00 časova,

2. koja je kompletna, odnosno sadrži sledeće podatke i dokumente:

-       čitko popunjenu ponudu za kupovinu vozila na propisanom obrascu ponude,

-       dokaz o uplati adekvatnog iznosa kaucije

-       za pravna lica:

o   naziv, adresu, matični broj i PIB,

o   kopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,

o   kontakt podatke zastupnika (ime i prezime, elektronska adresa, broj telefona),

o   potvrdu banke ili kopiju ugovora o otvaranju tekućeg računa pravnog lica i naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren;

-       za fizička lica:

o   ime i prezime,

o   adresa prebivališta,

o   fotokopija lične karte,

o   kontakt telefon i elektronsku adresu (ako postoji),

o   kopiju platne kartice, odnosno potvrdu banke ili kopiju ugovora o otvaranju tekućeg računa i naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren broj tekućeg računafizičkog lica;

-       punomoćje, ako ponudu podnosi punomoćnik.

 

Definisan iznos kaucije treba uplatiti do 31.marta 2017. godine na tekući račun Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd - Regija Beograd broj 160-600-22 kod Banca Intesa, po modelu 97 poziv na broj 16430300001381391, pri čemu se, kao svrha uplate, navode:

- kaucija za vozilo (ili više vozila) pod r. br. (upisati redni broj, odnosno brojeve vozila za koje se plaća kaucija) ili

- kaucija za sva vozila,ukoliko se uplaćuje kaucija za sva vozila koja su predmet prodaje.

            Obrazac ponude za kupovinu vozila možete preuzeti na eksternom Portalu Telekoma www.mts.rs ili u pisarnici Telekoma na adresi  Novopazarska 37-39 u vremenu od 8:00 do 16:00 časova.

            Svako pravno i fizičko lica ponudu može podneti lično ili posredstvom punomoćnika (punomoćje mora da bude overeno kod nadležnog organa).

            Neblagovremeno dostavljene ponude, Komisija će neotvorene vratiti podnosiocu.

            Postupakizbora najpovoljnijih ponuđača vozila putem prikupljanja i otvaranja pisanih zatvorenih ponuda organizuje i sprovodi komisija prema Pravilima za sprovođenje postupka prodaje rashodovanih vozila, prikupljanjem i otvaranjem pisanih zatvorenih ponuda i izbora najpovoljnijih ponuđača, koja su objavljena na eksternom Portalu Telekoma www.mts.rs 

Najpovoljniji ponuđač kupuje vozilo po ceni koju je ponudio, uvećanoj za iznos PDV u skladu sa Zakonom o PDV. PDV se plaća samo za putnička vozila proizvedena do 31.12.2004. godina i sva komercijalna vozila.

           Ponuđaču koji je ponudio najvišu cenu za konkretno vozilo će biti ponuđeno da potpiše ugovor o kupoprodaji u roku od 3 radna dana od završetka postupka otvaranja ponuda.  

            Najpovoljniji ponuđačje dužan da potpiše ugovor o kupoprodaji vozila i da plati celokupan iznos kupoprodajne cene u roku od 3 radna dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji. Uplaćena kaucija zavozilo biće uračunata u cenu.

            Kupac vozilo može da preuzme kada celokupna sredstva po ugovoru o kupoprodaji budu prispela na račun prodavca i pošto dostavi dokaz da je platio poreske obaveze nadležnoj upravi.

Ponuđaču koji ne bude proglašen za najpovoljnijeg, sredstva uplaćena na ime kaucije biće vraćena u roku od 15 radnih dana od završetka postupka otvaranja ponuda.

            Ako najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine vozila, odnosno u roku od 7 dana od završetka postupka otvaranja ponuda ne zaključi ugovor o kupoprodaji vozila, kaucija mu neće biti vraćena.

            Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine vozila, smatra se da je sledeći najbolji ponuđač onaj koji je dao sledeću najpovoljniju ponudu.

            Porez na prenos, troškove preuzimanja vozila i eventualne druge troškove snosi u celosti kupac.

            Ponuđači mogu po završetku prodaje vozila ostvariti uvid u dokumenta o prodaji vozila za koja su uplatili kauciju, u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.