Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Prodaja rashodovanih vozila

Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograd oglašava prodaju rashodovanih vozila na području Kosova i Metohije putem prikupljanja i otvaranja pisanih zatvorenih ponuda i izbora najpovoljnijih ponuđača

Spisak vozila
slika

Pozivamo sva pravna i fizička lica na učešće u postupku prodaje rashodovanih vozila na području Kosova i Metohije. Vozila će biti prodata ponuđaču koji ponudi najveći finansijski iznos, koji ne može biti manji od ukupne početne cene. Vozila se prodaju „u paketu“, u viđenom stanju i bez prava na reklamaciju. Na osnovu postignute prodajne cene, pojedinačna cena svakog vozila će biti procentualno uvećana. Računi se izdaju pojedinačno za svako vozilo.

Svi zainteresovani mogu pogledati vozila na označenim lokacijama od 1.11.2016. do 5.11.2016. godine, u periodu od 9:00 do 15:00 časova.

Kontakt osobe za pregled vozila

R.br Lokacija vozila Ime i prezime Telefon
1. vozila u K. Mitrovici i Leposaviću Zoran Radovanović 0646141360
2. vozila u Ranilugu Dragan Nasić 0646542500
028075100

Ponuda mora da bude dostavljena u zatvorenoj koverti na adresu: Niš, Obrenovićeva 42, sa naznakom na koverti: Komisiji za prodaju vozila Regije Niš - Ponuda za kupovinu vozila - NE OTVARATI. Ponude (u zapečaćenim kovertama) će biti komisijski otvorene bez prisustva ponuđača 8.11.2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, na adresi Obrenovićeva 42, Niš.

Pravo na učešće u postupku prodaje vozila imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ispravnu ponudu. Ispravnom se smatra ponuda:

1. koja je dostavljena do 7.11.2016. godine do 16:00 časova,

2. koja je kompletna, odnosno sadrži podatke i dokumente definisane u obrascu ponude,  koji možete preuzeti na eksternom Portalu Telekoma, na ovom linku, ili nas kontaktirajte na brojeve: 018/520-840 ili 018/511-134.

Definisan iznos kaucije treba uplatiti u periodu 1-5.11.2016. godine na tekući račun Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd - Regija Niš, broj 160-640-96 kod Banca Intesa po modelu 97, poziv na broj 2643030000, pri čemu se, kao svrha uplate, navodi:

-       kaucija za kupovinu vozila – Kosovo i Metohija.

Svako pravno i fizičko lice ponudu može podneti lično ili posredstvom punomoćnika (punomoćje mora da bude overeno kod nadležnog organa). Neblagovremeno dostavljene ponude, Komisija će neotvorene vratiti podnosiocu.

Pravila za sprovođenje postupka prodaje rashodovanih vozila biće objavljena na eksternom Portalu Telekoma, na ovom linku, a možete ih preuzeti i u štampanom obliku od navedenih kontakt osoba.