Tenderi

20.1.2017
Oglas za nabavku split sistema- invertera, broj nabavke 37/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke, isporuke i montaže split sistema-invertera za potrebe klimatizacije prostora smeštaj telekomunikacione opreme u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca www.mts.rs (https://www.mts.rs/otelekomu/javne-nabavke/opsti-uslovi) (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Dragana Dangubić i Milivoje Savić; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 08.02.2017. godine, do 10:00 časova.

13.1.2017
Nabavka ispravljača (adaptera) za napajanje sistema prenosa, nabavka br.1073/16

Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke ispravljača (adaptera) za napajanje sistema prenosa za biznis korisnike u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca https://www.mts.rs/otelekomu/javne-nabavke/opsti-uslovi (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Goran Stanić i Siniša Bokšan; e-mail adresa nak.oprema@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 30.01.2017. godine, do 10:00 časova.

29.12.2016
Postupak nabavke usluge otkupa, odnošenja i uništavanja bezvrednog registraturskog materijala, rezane hartije, koverata i otpadnog papira

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge otkupa, odnošenja i uništavanja bezvrednog registraturskog materijala, rezane hartije, koverata i otpadnog papira koji nastaje u kancelarijskom poslovanju (otpadni papir), u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca https://www.mts.rs/otelekomu/javne-nabavke/opsti-uslovi (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba i e-mail adresa za preuzimanje Poziva je Marsela Simonović; marsela@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 26.01.2017. godine, do 11:00 časova.