Korporativni organi

Korporativni organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor „Telekom Srbija“ a.d. Beograd ima 7 (sedam) članova, koji između sebe biraju predsednika Nadzornog odbora.

Biografije članova
Nadzorni odbor
Izvrsni odbor

Izvršni odbor

U skladu sa Statutom „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Izvršni odbor ima 7 (sedam) članova koji čine izvršni direktori, od kojih jednog Nadzorni odbor imenuje za generalnog direktora.

Biografije članova