Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Navigacija sekcije

Izvršni odbor

U skladu sa Statutom „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Izvršni odbor ima 7 (sedam) članova koji čine izvršni direktori, od kojih jednog Nadzorni odbor imenuje za generalnog direktora.

Izvrsni odbor

Članovi Izvršnog odbora:

  • Predrag Ćulibrk, generalni direktor, predsedavajući na sednicama Izvršnog odbora
  • Filip Banković, izvršni direktor za tehniku
  • Milan Simić, izvršni direktor za IT podršku i ICT servise
  • Jana Ljubičić, izvršni direktor za privatne korisnike
  • Petar Popović, izvršni direktor za poslovne korisnike
  • prof.dr Milenko Dželetović, izvršni direktor za finansije
  • Draško Marković, izvršni direktor za ljudske resurse
Predrag Ćulibrk, Generalni direktor

Predrag Ćulibrk rođen je 1968. godine u Rumi, a diplomirao je na odseku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 1994. godine.

Po završetku studija, profesionalnu karijeru započinje u Direkciji za razvoj i investicije Telekoma Srbija, tadašnjem javnom preduzeću PTT Srbija. Bio je odgovoran za poslove izgradnje i razvoja transportne mreže, telekomunikacionih servisa i planiranja saobraćaja. Veliki doprinos za razvoj Telekoma Srbija ostvario je na projektu digitalizacije komutacione mreže, uvođenja IN servisa i implementacije mreže sledeće generacije (NGN).

U kompaniji Telekom Srbija, od početka 2005. godine, Predrag Ćulibrk obavljao je funkciju direktora Sektora za strateško planiranje, a iste godine postavljen je i za direktora Sektora za strategiju i razvoj. Bio je odgovoran za sprovođenje brojnih novina iz oblasti telekomunikacija i velikog broja projekata iz različitih segmenata poslovanja Telekoma Srbija.

Za generalnog direktora kompanije m:tel BiH, odnosno Telekoma Srpske, postavljen je 18. juna 2007. godine. Za pet godina poslovanja na tržištu Bosne i Hercegovine kompanija m:tel BiH postala je jedna od vodećih telekomunikacionih kompanija u regionu. Od privatizacije u junu 2007. godine do danas, kompanija je proširila svoje poslovanje na područje cele BiH, doživela organizacionu i kadrovsku transformaciju i u potpunosti postala tržišno orijentisana.To je rezultiralo tržišnom pozicijom broj jedan u BiH u mobilnim komunikacijama, razvojem na području širokopojasnog pristupa internetu i pružanja multimedijalnih usluga. Broj korisnika svih usluga koje se nude pod korporativnim brendom m:tel danas iznosi skoro dva miliona, što je gotovo dvostruko više od broja korisnika pre privatizacije.

Filip Banković, Izvršni direktor za tehniku

Rođen 1972. godine u Beogradu, gde je i diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu. Profesionalnu karijeru započeo je u Mobtelu, da bi je nastavio u Ericssonu Mađarska na poziciji inženjera za core i radio mrežu.

Deo je "Telekom Srbija" a.d. tima od 2003. godine, u Direkciji za mobilnu telefoniju najpre kao koordinator odeljenja, a zatim i kao šef Službe za funkcionisanje i održavanje komutacionog dela mreže u Sektoru za mrežu. Učestvovao u timu koji je podigao mrežu M:tel u Cnoj Gori 2007. godine. 2008. godine je imenovan za direktora Sektora za eksploataciju i održavanje mreže u Direkciji za tehniku. Govori engleski jezik. Oženjen Vesnom, otac Rastka i Alekse.

Milan Simić, Izvršni direktor za IT podršku i ICT servise

Rođen u Beogradu 1977. godine. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završio je MBA (Master of Business Administration) studije na The University of Sheffield. Profesionalno iskustvo sticao u UVTC Švedska, Timepiece Portugal i Agena Srbija na različitim pozicijama vezanim za OSS/BSS platforme. Kao nezavisni konsultant učestvovao na IT projektima u više zemalja Severne Amerike, Latinske Amerike i EU. Učestvovao u implementaciji OSS/BSS platformi tokom puštanja u rad m:tel CG.

Na poziciji je izvršnog direktora za IT podršku i ICT servise koja je odgovorna za planiranje, razvoj i upravljanje IT infrastrukturom, platformama i ICT servisima. Pre ove pozicije bio je Direktor Funkcije za IT kao i Direktor Sektora za IT razvoj i integraciju u „Telekom Srbija“ a.d.. Bio je član Nadzornog odbora „Telekom Srpske“ a.d., Banja Luka. do 2010, kada je postavljen za člana Revizorskog odbora kćerke kompanije. Član je upravnog odbora mts Banke. Oženjen, otac Zoje i Vojina.

Jana Ljubičić, Izvršni direktor za privatne korisnike

Rođena je 9. avgusta 1978. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na istom fakultetu završila master studije iz oblasti radnog i socijalnog prava.

Pripravnički staž obavila u Privrednom sudu u Beogradu u izvršnom i parničnom odeljenju.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije radila kao stručni saradnik odeljenja za pravne poslove. Kao predstavnik SSSS učestvovala je u radnim grupama za izradu zakona, drugih opštih akata i kolektivnih ugovora, pisala je amandmane na predloge zakona, radila je na usklađivanju zakona sa propisima Evropske unije, razvoju socijalnog dijaloga u Srbiji i jačanju rodne ravnopravnosti.

Na izborima 2012. i 2014. godine izabrana je za narodnog poslanika Narodne skupštine Republike Srbije. Obavljala je funkciju generalnog sekretara Narodne skupštine u IX i X sazivu. Od 2012-2016. godine obavljala je funkciju sekretara Republičke izborne komisije.

Od 2015-2017. godine obavljala funkciju državnog sekretara-šefa kabineta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Radila je kao vođa tvining projekta „Jačanje kapaciteta Narodne skupštine Republike Srbije u procesu evropskih integracija“. Obavljala je funkciju koordinatora u implementaciji sledećih projekata: „Jačanje kapaciteta Narodne skupštine za efikasnu komunikaciju sa građanima“ u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji; „Dalje jačanje zakonodavnih i kontrolnih kapaciteta Narodne skupštine“ u saradnji sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju; projektu „Otvoreni parlament“; „Jačanje zakonodavnih i kontrolnih kapaciteta Narodne skupštine“ u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije; Jedan je od inicijatora formiranja Ženske parlamentarne mreže i Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije – ogranka u Srbiji.

Poseduje više sertifikata iz oblasti radnog i socijalnog prava: „Pridruživanje EU, harmonizacija propisa“ – Berlin, fondacija „FRIEDRICHEBERTSTIFTUNG“; Jačanje socijalnog dijaloga i razvoj institucija za socijalni dijalog, Španski politički institut „ISCOD“; Reforma penzionog sistema u Srbiji - Ministarstvo rada i socijalne politike; Funkcionisanje pravne službe u statusnim promenama privrednog društva – Privredna komora Beograd.

Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Petar Popović, Izvršni direktor za poslovne korisnike

Rođen je 09. 03. 1974. godine u Baru. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

Svoju radnu karijeru vezao je za Telekom Srbija od 2003. godine, najpre u Direkciji za mobilnu telefoniju gde je 2007. godine imenovan na mesto regionalnog menadžera biznis prodaje za regiju Sever. Na mesto Šefa službe za prodaju biznis korisnicima imenovan je 2008, da bi naredne godine bio postavljen na mesto direktora Sektora za prodaju biznis korisnicima. Na poslovima u okviru kompanije m:tel Podgorica na mestu direktora marketinga, prodaje i brige o korisnicima bio je angažovan u dva navrata, najpre od marta 2010. do oktobra 2011, a potom i od jula 2012. godine. U međuvremenu je obavljao je funkciju v.d. izvršnog direktora m:tel Podgorica.

prof.dr Milenko Dželetović, Izvršni direktor za finansije

Prof.dr Milenko Dželetović je rođen 1973.godine u Uroševcu. U mestu rođenja je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu sa odličnim uspehom. Nakon odsluženja vojnog roka, upisuje Ekonomski fakultet u Prištini i, koristeći pravo skraćenog studiranja, diplomski rad odbranio marta 1996. godine ocenom 10 (deset). Po završetku studija upisuje poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Položivši sve, nastavnim planom predviđene, predmete sa smera prosečnom ocenom 10 (deset) uspešno je 2002. godine odbranio magistarsku tezu pod naslovom "Specifična uloga deviznog kursa u jugoslovenskoj privredi sa posebnim osvrtom na period od 1989.godine". Doktorsku disertaciju pod naslovom "Finansijska tržišta i rastući značaj institucionalnih investitora u njihovom funkcionisanju", odbranio je maja 2005. godine i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.

Oktobra 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Prištini izabran je u zvanje asistenta pripravnika za predmet Međunarodne finansije a zatim u zvanje docenta za predmet Monetarno–kreditna teorija i fiskalna politika. U školskoj 2005/2006. godini na Fakultetu Političkih Nauka Univerziteta u Beogradu, angažovan za izvođenje nastave na predmetu Ekonomija. U periodu od 2008. godine do 2010. šef katedre za bankarstvo i finansije Fakulteta za uslužni biznis. Od 2009. godine je vanredni profesor za užu naučnu oblast bankarstvo i finansije i prorektor za finansije Univerziteta Edukons i profesor monetarnih i javnih finansija na Ekonomskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Glavni je i odgovorni urednik časopisa "Poslovna ekonomija" koji je u rangu časopisa od nacionalnog značaja.

Autor je i koautor preko 50 naučno-stručnih radova, 4 univerzitetska udženika iz oblasti finansija i finansijskih tržišta, monetarne ekonomije i bankarstva. Bio je mentor deset magistarskih teza i jedne doktorske disertacije. Oženjen i ima dvoje dece.

Draško Marković, Izvršni direktor za ljudske resurse

Rođen u Beogradu 1962. godine. Završio je Fakultet za uslužni biznis (FABUS) Novi Sad sa zvanjem diplomirani ekonomista i master akademske studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu sa zvanjem master menadžer. Takođe poseduje sertifikat Privredne komore Kelna o položenoj konsultantskoj obuci za pružanje usluga malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

Od 1989. godine sticao znanje i iskustvo tokom rada u marketinškoj agenciji SRMA Beograd, Saveznoj Skupštini SRJ kao poslanik, član različitih odbora i komisija u okviru Skupštine. Takođe, bio je član Nadzornog odbora u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd.

Od 2001. godine radi u Privrednoj komori Beograd na različitim projektima. Bio je između ostalog, Sekretar Grupacije zakupa poslovnog prostora pri Udruženju trgovine, Sekretar grupacije komunalnih usluga Beograda, v.d. Sekretar Udruženja malih preduzeća u privatnom vlasništvu pri Asocijaciji malih i srednjih preduzeća, predsednik Skupštine konzorcijuma za gasifikaciju AD „Gas invest“. Govori engleski, nemački i ruski jezik. Oženjen, otac dvoje dece.