Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Profil grupacije

Pored „Telekom Srbija“ a.d. Beograd kao matičnog privrednog društva, deo grupacije čine sledeća povezana pravna lica: Telekom Srpske a.d. Banja Luka (i/ili Mtel a.d. Banja Luka), mtel DOO Podgorica, Telus a.d. Beograd, TS:NET B.V. Amsterdam, HD-WIN d.o.o. Beograd (TV Arena Sport), mts banka a.d. Beograd, GO4YU d.o.o. Beograd, mts AntenaTV d.o.o. Beograd, mts D.O.O. i Društvo za projektovanje i izgradnju informacionih sistema YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd (YUNET INTERNATIONAL d.o.o.).

Profil grupe

  Učešće „Telekom Srbija“ a.d. Beograd u kapitalu povezanih pravnih lica:

  • „Telekom Srpske“ a.d., Banja Luka 65%
  • „m:tel“ d.o.o., Podgorica 51%
  • „Telus“ a.d., Beograd 100%
  • TS:NET BV, Amsterdam 100%
  • HD-WIN d.o.o., Beograd 51%
  • mts banka a.d. Beograd 82,45%.
  • GO4YU d.o.o. Beograd 83,57%
  • mts AntenaTV d.o.o. Beograd 50%
  • mts D.O.O. 100%
  • YUNET INTERNATIONAL d.o.o. 82,026%
mtel a.d., Banja Luka

Osnovna delatnost je pružanje telekomunikacionih usluga u oblasti fiksne i mobilne telefonije u domaćem i međunarodnom saobraćaju, Interneta, kao i multimedijalnih usluga.

Privredno društvo je registrovano i za pružanje ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući ostale fiksne telefonske usluge, prenos podataka, zakup linija, privatne vodove, usluge na celom mrežnom području, dodatne usluge u oblasti mobilne telefonije i dodatne usluge.

Telekomunikacije Republike Srpske a.d. ( Telekom Srpske a.d. Banja Luka i/ili Mtel a.d. Banja Luka), sa sedištem u Banja Luci, pravni je sledbenik JODP-a za telekomunikacije RS od novembra 2002. godine. Naime, u toku 2002. godine, na osnovu Zakona o privatizaciji u Republici Srpskoj i Odluke Vlade Republike Srpske, 20% državnog kapitala povezanog pravnog lica je privatizovano. Rešenjem Osnovnog suda u Banja Luci od 12. decembra 2002. godine upisana je promena imena u Telekomunikacije RS a.d., Banja Luka i statusna promena prodajom dela državnog kapitala. Dana 18. juna 2007. godine, kupovinom 65% državnog kapitala, Telekom Srbija a.d. Beograd zvanično postaje većinski vlasnik povezanog pravnog lica Telekom Srpske a.d. Banja Luka.

Mtel a.d. Banja Luka je 1. februara 2010. godine potpisao Ugovor o kupovini 49% udela u privrednom društvu Mtel d.o.o., Podgorica i zaključno sa martom iste godine je po tom osnovu uplatilo celokupan ugovoreni iznos.

Vlasnička struktura je sledeća:

 • .Telekom Srbija a.d. Beograd 65%
 • .Fond penziono-invalidskog osiguranja Republike Srpske 10%
 • .ZIF Zepter fond, Banja Luka 5%
 • .Fond za restituciju Republike Srpske 5%
 • .Ostali akcionari 15%
 • www.mtel.ba

  mtel d.o.o, Podgorica

  Osnovna delatnost je pružanje telekomunikacionih usluga u oblasti mobilne i fiksne bežične telefonije, kao i Internet usluga.

  U konzorcijumu sa Ogalar B.V., Amsterdam, Matičnom privrednom društvu Telekom Srbija a.d. Beograd je u 2007. godini dodeljena posebna licenca za građenje, posedovanje i eksploatisanje mobilne javne telekomunikacione mreže i pružanje mobilnih javnih telekomunikacionih usluga, kao i licenca za pružanje javnih telekomunikacionih servisa putem fiksnog bežičnog pristupa (WiMax) u Crnoj Gori. U tom cilju, 4. aprila 2007. godine osnovano je novo pravno lice mtel d.o.o, u kome je Matično privredno društvo većinski osnivač sa 51% kapitala.

  Dana 1. februara 2010. godine potpisan je Ugovor o prodaji manjinskog udela u povezanom pravnom licu između Ogalar B.V. i Telekom Srpske a.d., Banja Luka. Centralni registar Privrednog suda u Podgorici je 16. februara 2010. godine dostavio Potvrdu o promeni osnivača u kojoj je registrovana vlasnička transformacija u privrednom društvu mtel d.o.o., Podgorica.

  Vlasnička struktura kapitala navedenog povezanog pravnog lica po osnovu dokapitalizacije je sledeća:

 • Telekom Srbija a.d. Beograd 51%
 • mtel a.d. Banja Luka 49%.
 • www.mtel.me

  Telus a.d., Beograd

  Pretežna delatnost Privrednog društva za održavanje i obezbeđivanje objekata, imovine i druge usluge Telus a.d., Beograd je delatnost privatnog obezbeđenja.

  Telus a.d., Beograd, osnovan je Odlukom o izdvajanju poslova higijene, redovnog održavanja poslovnog prostora i fizičkog obezbeđenja, koju je Upravni odbor Telekom Srbija a.d. Beograd doneo dana 31. marta 2005. godine.

  Povezano pravno lice Telus a.d.Beograd je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo i Telekom Srbija a.d. Beograd je jedini osnivač.

  www.telus.rs

  TS:NET B.V., Amsterdam

  Osnovna delatnost je iznajmljivanje telekomunikacione opreme i obavljanje drugih pratećih delatnosti u cilju stvaranja uslova za izgradnju i eksploataciju međunarodne transportne mreže Matičnog privrednog društva.

  Povezano pravno lice TS:NET B.V. sa sedištem u Amsterdamu, Holandija, u kome je Matično privredno društvo Telekom Srbija a.d. Beograd jedini akcionar, registrovano je 5. februara 2010. godine.

  Pravno lice TS:NET B.V. je osnovano u formi zatvorenog akcionarskog društva sa ograničenom odgovornošću.

  HD WIN d.o.o., Beograd

  HD-WIN d.o.o. se bavi kablovskim telekomunikacijama preko TV kanala “Arena Sport” i nosilac je prava za emitovanje sportskih kanala na teritoriji Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske.

  Dana 13. jula 2011. godine, Upravni odbor Matičnog privrednog društva Telekom Srbija a.d. Beograd doneo je Odluku o pristupanju Društvu za telekomunikacije HD-WIN d.o.o., Beograd.

  Dana 2. avgusta 2011. godine, Matično privredno društvo je izvršilo dokapitalizaciju navedenog društva i time steklo vlasništvo nad 51% kapitala povezanog pravnog lica, kao i upravljačka prava, tako da je nakon dokapitalizacije i promene jednog od manjinskih vlasnika koja je usledila 2014. godine, vlasnička struktura sledeća:

 • Telekom Srbija a.d. Beograd 51%
 • Goran Đaković 40%
 • EIBERMAN INVESTMENTS LIMITED, Kipar 9% .
 • www.tvarenasport.com

  mts banka a.d., Beograd

  mts banka a.d. Beograd (ranije Dunav banka a.d. Beograd) bavi se bankarskim poslovima – ostalim monetarnim posredovanjem.

  Matično privredno društvo Telekom Srbija a.d. Beograd je, nakon sprovedenog postupka istovremenog smanjenja i povećanja osnovnog kapitala tadašnje Dunav banke od strane Skupštine navedene banke, na osnovu Ugovora o upisu, zaključenog decembra 2014. godine sa kompanijama Dunav osiguranje i Dunav RE i nakon izvršene uplate u postupku povećanja osnovnog kapitala, steklo vlasništvo nad 57,89% akcija mts banke. Nakon toga, u skladu sa ugovornim uslovima, Društvo je steklo dodatne akcije, tako da u ovom trenutku procenat učešća u vlasništvu mts banke iznosi 82,45%. Na opisani način stvoreni su preduslovi za započinjanje pružanja usluga mobilnog bankarstva korisnicima telekomunikacionih usluga Telekom Srbija a.d. Beograd.

  GO4YU d.o.o. Beograd

  Pretežna delatnost GO4YU d.o.o. Beograd su bežične telekomunikacije i u avgustu 2015. godine zaključen je Ugovor o sticanju udela u osnovnom kapitalu navedenog privrednog društva.

  mts AntenaTV d.o.o. Beograd

  Privredno društvo mts AntenaTV d.o.o. Beograd osnovano je 2016. godine, zajedničkim ulaganjem sa JP „Emisiona tehnika i veze“ Beograd, za potrebe distribucije televizijskog programa posredstvom DTT (Digital Terrestrial Television).

  mts D.O.O.

  Privredno društvo mts D.O.O. osnovano je oktobra 2015. godine, u skladu sa Briselskim sporazumom i Akcionim planom iz oblasti telekomunikacija, radi obavljanja telekomunikacione delatnosti na području Kosova i Metohije. Registrovano je za pružanje sledećih elektronskih komunikacionih usluga:

 • Usluge javne fiksne mreže : govorna telefonska usluga, usluge sa dodatom vrednošću, usluga iznajmljenih linija, usluge prenosa podataka (pristup Internetu), usluga distribucije medijskih sadržaja,
 • Usluge javne mobilne mreže: govorna telefonska usluga i usluga prenosa podataka.
 • Telekom Srbija a.d. Beograd je osnivač navedenog privrednog društva i jedini njegov član sa udelom 100%.

  Upravljanje mts D.O.O. je organizovano kao jednodomno. Organi mts D.O.O. su Skupština i direktor.

  YUNET INTERNATIONAL d.o.o.

  Društvo za projektovanje i izgradnju informacionih sistema YUnet International d.o.o. Beograd je počelo sa radom maja 1996. godine, kao prvi komercijalni internet provajder u Republici Srbiji. Pretežna delatnost Društva su kablovske telekomunikacije.

  „Telekom Srbija“ a.d. Beograd je, od maja 2017. godine, većinski član Društva, sa 82,026% učešća u vlasničkoj strukturi.

  Upravljanje Društva organizovano je kao dvodomno. Korporativni organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i direktor.