Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Korisne informacije

Informacija u vezi sa izdavanjem potvrda o izvršenom prenosu akcija „Telekom Srbija“ a.d. Beograd na vlasničke račune u centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Zahtevi različitih podnosilaca – fizičkih ili pravnih lica, kao i nadležnih državnih institucija i organa u postupku nasleđivanja umrlih lica koja su, u smislu Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 123/2007, 30/2010 i 115/2014) u okviru zakonske kategorije - zaposleni i bivši zaposleni „Telekom Srbija“ a.d. Beograd postala akcionari Društva, za izdavanje potvrda o izvršenom prenosu akcija „Telekom Srbija“ a.d., Beograd, na dan 3. maja 2012. godine, na vlasničke račune u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHoV) mogu se podneti redovnom poštom ili neposredno u Pisarnici „Telekom Srbija“ a.d. Beograd - na adresu „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Takovska 2, 11000 Beograd, sa naznakom „Za Sektor za odnose sa investitorima“.

Zahtevi iz prethodnog stava obavezno moraju da sadrže: ime i prezime lica za koje se traži izdavanje potvrde, JMBG tog lica, original izvoda iz matične knjige umrlih lica za koje se traži izdavanje potvrde ili overenu fotokopiju navedenog izvoda, ime i prezime/poslovno ime i adresu podnosioca zahteva i svrhu za koju se potvrda koristi.

Potvrde se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu podnosioca zahteva.

Posebno napominjemo da „Telekom Srbija“ a.d. Beograd u skladu sa pribavljenom pisanom saglasnošću CRHoV od 12.07.2012. godine, izdaje potvrde koje se odnose isključivo na umrla lica koja su u okviru zakonske kategorije - zaposleni i bivši zaposleni „Telekom Srbija“ a.d., Beograd ostvarila pravo u smislu gore navedenog zakona, sa stanjem na dan 3. maja 2012. godine, a u cilju ostvarivanja prava njihovih naslednika u postupcima pred nadležnim sudovima.

Ostali građani – nosioci prava mogu pribaviti potvrde o njihovom vlasništvu nad akcijama posredstvom Ministarstva privrede (www.priv.rs/Ministarstvo-privrede/134/Pitanja-i-odgovori.shtml), u skladu sa važećim propisima