Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Navigacija sekcije

Ko može biti akcionar?

Akcionar je, u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima, prema članu 249. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisan u CRHoV, a dan upisa u CRHoV jeste dan sticanja akcije. Stavom 2. istog člana Zakona, CRHoV je dužan da akcionaru, na njegov zahtev, najkasnije narednog radnog dana od dana podnošenja zahteva, u skladu sa pravilima poslovanja CRHoV, izda potvrdu o akcijama čiji je on zakoniti imalac, sa svim podacima u vezi sa tim akcijama o kojima CRHoV vodi evidenciju.

Kada je reč o akcijama „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, akcionari su, pored Republike Srbije i „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, građani koji su, saglasno Odluci o prenosu akcija bez naknade građanima – nosiocima prava i zaposlenima i bivšim zaposlenima Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd („Službeni glasnik RS“, broj 41/2012) ostvarili pravo na po 31 akciju „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, kao i zaposleni i bivši zaposleni.

Da li akcionari imaju isti tretman?

Članom 269. Zakona o privrednim društvima propisan je jednak tretman svih akcionara.

Šta je akcija?

Akcija je hartija od vrednosti koja glasi na deo osnovnog kapitala akcionarskog društva.
Vlasnik akcije je vlasnik dela akcionarskog društva.

Koju vrstu akcija je izdao „„Telekom Srbija“ a.d. Beograd?

„Telekom Srbija“ a.d. Beograd je izdao obične akcije bez nominalne vrednosti.

Šta je obična akcija?

Obična akcija je akcija koja imaocu, prema članu 251. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), daje sledeća prava:
pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
pravo na isplatu dividende,
pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija,
druga prava u skladu sa Zakonom i statutom.

Koji organ/institucija je nadležan za vođenje i evidentiranje akcija?

Akcije se vode u elektronskom obliku u bazi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHoV). U CRHoV postoji jedinstvena evidencija koja sadrži sve vlasnike na čijim se vlasničkim računima nalaze sve registrovane akcije u Republici Srbiji.

Šta je vlasnički račun?

Vlasnički račun je račun na kome su evidentirane sve hartije od vrednosti koje jedno lice poseduje. Otvaranjem vlasničkog računa, akcionar može da raspolaže svojim akcijama. Taj račun akcionaru otvara i vodi brokerska kuća ili ovlašćena banka, član CRHoV.

Da li naslednici imaju pravo na akcije umrlog lica?

U slučaju da je vlasnik akcija preminuo, pravo na njegove akcije imaju zakonski naslednici. Akcije predstavljaju imovinu koju treba prijaviti u ostavinsku masu, kako bi se, po dobijanju pravosnažnog i izvršnog rešenja o nasleđu koji donosi nadležni sud, mogle preneti na naslednike. Nakon dobijanja pravosnažnog i izvršnog rešenja o nasleđivanju, naslednici bi trebalo da se obrate članu CRHoV (brokerska kuća ili ovlašćena banka), koji će sprovesti aktivnosti vezane za prenos akcija na naslednike u evidenciji CRHoV.

Kako se dobija potvrda o vlasništvu nad akcijama?

Potvrdu o vlasništvu nad akcijama „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, građani-nosioci prava, zaposleni i bivši zaposleni mogu dobiti, nakon zaključivanja ugovora o otvaranju vlasničkog računa sa brokerskom kućom ili ovlašćenom bankom, članom Centralnog registra hartija od vrednosti.
Potvrda služi kao dokaz o posedovanju odgovarajućeg broja akcija „Telekom Srbija“ a.d. Beograd.

Od kog momenta se može trgovati akcijama?

Akcijama „Telekom Srbija“ a.d. Beograd moći će da se trguje na Beogradskoj berzi, kada bude završen proces uključivanja akcija na listing Beogradske berze. Trgovina akcijama na berzi vrši se, isključivo, posredstvom članova Berze ( neka od brokerskih kuća i/ili ovlašćenih banaka).

Ko ima pravo da učestvuje u radu Skupštine?

Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine, prema članu 8.3 Statuta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, ima akcionar koji poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija Društva, odnosno punomoćnik koji predstavlja najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Društva odgovarajuće klase, dok akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom.

Da li se i na koji način objavljuje poziv za sednicu Skupštine?

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme od trenutka uključivanja akcija Društva na isto, kao i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, u rokovima propisanim Statutom.