Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Izvršni odbor i generalni direktor

U skladu sa Statutom "Telekom Srbija" a.d. Beograd, Izvršni odbor ima 7 (sedam) članova koji čine izvršni direktori. Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor. Nadzorni odbor imenuje jednog od Izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje "Telekom Srbija" a.d. Beograd za generalnog direktora "Telekom Srbija" a.d. Beograd

Izvrsni odbor

Generalni direktor je zakonski zastupnik Društva, koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

Mandat Izvršnih direktora traje 4 (četiri) godine, s tim što po isteku mandata, svaki od Izvršnih direktora može biti ponovo imenovan.

U okviru nadležnosti koje su utvrđene Statutom "Telekom Srbija" a.d. Beograd, Izvršni odbor naročito:

  • vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva
  • odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva
  • odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva
  • usvaja godišnji plan nabavki Društva
  • donosi odluke iz oblasti tarifne politike
  • priprema sednice Skupštine i predlaže dnevni red Skupštine (sa predlozima odluka i drugim materijalima predviđenim Zakonom) Nadzornom odboru
  • izračunava iznose dividendi koje u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine
  • izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora
  • vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i Nadzornog odbora.