Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor "Telekom Srbija" a.d. Beograd ima 7 (sedam) članova, od kojih je najmanje jedan nezavisni član, u smislu Zakona.

Nadzorni odbor

U okviru nadležnosti utvrđenih Statutom "Telekom Srbija a.d." Beograd Nadzorni odbor:

 • utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje
 • nadzire rad izvršnih direktora
 • vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva
 • donosi odluku o usvajanju godišnjeg poslovnog plana (uključujući i budžet) Društva
 • ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima
 • utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje
 • daje i opoziva prokuru
 • saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda, kao i predloge odluka za sednice Skupštine
 • izdaje odobrene akcije
 • utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti na način predviđen Zakonom
 • utvrđuje tržišnu vrednost akcija na način predviđen Zakonom
 • donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija na način predviđen Zakonom
 • donosi odluku o raspodeli privremenih dividendi (međudividendi) akcionarima na način predviđen Zakonom
 • predlaže Skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora
 • daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama statutarnih organa Društva
 • vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine