Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Navigacija sekcije

Komisija za reviziju

Nadzorni odbor je obrazovao Komisiju za reviziju Nadzornog odbora Društva, koja ima 3 (tri) člana, od kojih je jedan predsednik Komisije. Mandat članova Komisije traje 2(dve) godine. Izuzetno, mandat člana Komisije koji je u Komisiju imenovan kao član Nadzornog odbora, prestaje pre isteka roka od 2 (dve) godine, u slučaju prestanka njegovog mandata u Nadzornom odboru. Isto lice može biti izabrano za člana Komisije u više sukcesivnih mandata.

Komisija za svoj rad odgovara Nadzornom odboru i izveštava ga o poslovima i aktivnostima koje preduzima, najmanje dva puta godišnje, kao i svaki put kada Nadzorni odbor zahteva dostavljanje takvih izveštaja.

Telekom opsta

U okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom o privrednim društvima, Komisija za reviziju:

  • priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
  • daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
  • vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
  • ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
  • ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
  • sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
  • daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
  • vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
  • obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.