Skupština

Skupštinu čine svi akcionari „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Skupština je donela Poslovnik o radu (PDF) kojim se se bliže regulišu sva pitanja vezana za način sazivanja i održavanja sednica, i način rada i odlučivanja Skupštine.

Odluke Skupstine

U skladu sa Statutom „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Skupština je nadležna za donošenje odluka o:

 • izmenama Statuta
 • povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti
 • broju odobrenih akcija
 • promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija
 • sticanju sopstvenih akcija, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim Zakonom
 • statusnim promenama i promenama pravne forme
 • sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
 • raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
 • usvajanju revidiranih finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora
 • usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
 • naknadama članovima Nadzornog odbora, naknadama članovima Izvršnog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti
 • imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora
 • pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva
 • izboru revizora i naknadi za njegov rad
 • drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red Skupštine
 • drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom

51. vanredna sednica Skupštine

51. vanredna sednica Skupštine održana dana 02.12.2016. godine u Beogradu

Usvojene odluke sa 51. vanredne sednice Skupštine


Zapisnik sa 51. vanredne sednice Skupštine

50. redovna sednica Skupštine
49. vanredna sednica Skupštine
48. redovna sednica Skupštine

48. redovna sednica Skupštine održana dana 25.06.2015. u Beogradu

Usvojene odluke sa 48. redovne sednice Skupštine

Zapisnik sa 48. redovne sednice Skupštine

47. redovna sednica Skupštine
46. vanredna sednica Skupštine
45. redovna sednica Skupštine

45. redovna sednica Skupštine održana dana 27.06.2013. u Beogradu

Usvojene odluke sa 45. redovne sednice Skupštine

Zapisnik sa 45. redovne sednice Skupštine

44. vanredna sednica Skupštine