Struktura osnovnog kapitala

Većinski vlasnik kompanije je Republika Srbija sa 58,11% udela u vlasništvu.

Kompjuter

Pored Republike Srbije, vlasnici kapitala su "Telekom Srbija" a.d. Beograd sa 20% akcija, građani Republike Srbije sa 14,95% i zaposleni i bivši zaposleni "Telekom Srbija" a.d. Beograd i njegovog prethodnika sa 6,94%.

Statistički prikaz vlasništva se može pronaći na web adresi Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti

Podaci o registraciji se mogu pronaći na adresi Agencije za privredne registre