Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?ISDN primarni

Postanite mts korisnik i zadržite Vaš fiksni broj

Utemeljene na jakoj, pouzdanoj i kvalitetnoj infrastrukturi, usluge mts fiksne telefonije svakodnevno doprinose kvalitetu Vašeg života. Povežite ih sa drugim uslugama iz naše ponude i zadržite kvalitet uz uštedu.

prenesi broj

Postupak prenosa broja
  1. Korisnik javno dostupne telefonske usluge može pod uslovima predviđenim važećim propisima, prilikom promene operatora da, ako zahteva, zadrži prethodno dodeljeni broj. Korisnik podnosi zahtev za prenos broja operatoru čije usluge namerava da koristi (operator primalac broja) pri čemu taj zahtev ne može da obuhvati i prenos bilo koje od dodatnih usluga korišćenih do podnošenja zahteva.
  2. Prilikom podnošenja zahteva za prenos broja, korisnik plaća naknadu za uslugu prenosa broja koja je predviđena važećim propisima.
  3. Zahtev za prenos broja ujedno se smatra zahtevom korisnika operatoru čije je usluge koristio do podnošenja zahteva (operator davalac broja) za raskid ugovora o korišćenju svih usluga koje se koriste preko telefonskog broja za koji se zahteva prenos tako da ako je mts operator davalac broja korisnik može ostati bez mogućnosti korišćenja svih usluga za čiju se realizaciju zahteva širokopojasni xDSL pristup po postojećim ugovorima. Ugovor između korisnika i operatora davaoca broja raskida se trenutkom isključenja broja iz mreže tog operatora.
  4. mts, kao operator davalac broja, može da odbije zahtev za prenos broja i da o tome obavesti korisnika pod uslovima i u rokovima predviđenim važećim propisima.
  5. Zahtev za prenos broja podnosi se mts-u ukoliko je mts operator primalac broja, na za to propisanom obrascu i uz proveru ličnog identiteta u skladu sa Pravilima za rešavanje zahteva. Prilikom podnošenja zahteva za pravno lice se pored provere pravnog subjektiviteta podnosioca zahteva, proverava u skladu sa Pravilima za rešavanje zahteva i lični identitet punomoćnika koji mora imati pisano ovlašćenje. Ukoliko korisnik ne izmiri sve obaveze po osnovu ugovora koje je imao sa operatorom davaocem broja, nastale do trenutka isključenja broja iz mreže tog operatora, mts kao operator primalac broja je dužan da izvrši privremenu ili trajnu obustavu pružanja usluga u skladu sa važećim propisima.
  6. Ove izmene i dopune opštih uslovi objavljeni su 26.03.2014. godine na Internet strani mts-a, a primenjuju se od 01.04.2014. godine.

Za dodatne informacije obratite se Vašem menadžeru prodaje.