Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Račun

Pogledajte detaljan pregled stavki Vašeg računa za usluge mobilne telefonije. 
Za sva dodatna pitanja, na raspolaganju Vam je naš kontakt centar.

slika
mobilna front

U gornjem desnom uglu računa, uvek su prikazane četiri ikonice. Znakom obeležene su usluge na koje se račun odnosi.

Legenda

 • 1. Podaci o korisniku usluge i adresi za dostavu računa
 • 2. Obračunski period za koji je račun izdat.
 • 3. Ukupno zaduženje za obračunski period: Naknada - mesečna naknada za sve linije u Biznet grupi; Saobraćaj - Ostvareni saobraćaj na svim biznet brojevima; Ostale usluge i naknade - ukupno zaduženje po osnovu jednokratnih i dodatnih usluga, naknade po osnovu dodataka (Surf, tarifne opcije,Internet plus dodaci, roming dodaci itd.), Ino call, Biz:sms, promena profila na biznet brojevima, aktivacija biz:plus usluge, pozivi ka call centru, zamena kartice, aktivacija dodatne linije i slično.
  Zatezna kamata - se odnosi na obračun kamate u ovom obračunskom periodu, a za kašnjenje u plaćanju prethodnih računa
  Stavke Uređaji i usluge i Uređaji i usluge na rate - se odnose na ukupno zaduženje po osnovu uređaja za koje je izvršen promet u ovom obračunskom periodu. Stavka Plaćanje na rate, predstavlja iznos rate za kupljeni uređaj obračunat u ovom obračunskom periodu. Ostala umanjenja - zbir svih osnova za umanjenje koji se prikazuje detaljno na drugoj strani i mogu biti: akontacije; uplate po predračunu itd.
  U ovom delu računa može biti prikazana i stavka Naplata u ime i za račun drugog koja se odnosi na komercijalne servise: telefonsko glasanje, nagradne igre i sl.
 • 4. Stavka se odnosi na prethodno dugovanje na dan izdavanja računa. Ukoliko korisnik ima prethodnih dugovanja, prikazuje se iznos dugovanja koji ne uključuje utužena potraživanja.
 • 5. Ukupno fakturisano - predstavlja ukupan iznos zaduženja sa porezom za navedeni obračunski period Ukupno za plaćanje - ukupan iznos koji korisnik plaća po dostavljenom računu
 • 6. Nalog za plaćanje - predstavlja instrukciju za plaćanje fakturisanog iznosa za navedeni obračunski period
 • * Jednokratne i dodatne usluge obuhvataju sledeće usluge: ostale naknade po osnovu tarifnih dodataka za korišćene tarifne profile, kao i jednokratne naknade za te dodatke. Takođe može da obuhvati i razgovore sa operaterom, naknadu za promenu tarifnog profila, ponovno uključenje i sl.

Poleđina računa

Legenda

Poleđina računa sadrži specifikaciju troškova koji čine ukupno zaduženje za navedeni obračunski period.

 • 1. Stavka se odnosi na postpejd mobilne linije i sadrži podatak o mesečnoj naknadi za jednu ili više postpejd linija u skladu sa pripadajućim tarifnim profilima.
 • 2. Stavka se odnosi na prikaz potrošnje po vrsti saobraćaja: u okviru grupe, domaći u okviru mts mreže, domaći van mts mreže, međunarodni saobraćaj i saobraćaj ostvaren u romingu.
  Tu se ubrajaju i zaduženja za poruke u domaćem i međunarodnom saobraćaju, multimedijalne poruke i prenos podataka.
 • 3. Specifikacija se odnosi na ostale naknade po osnovu tarifnih dodataka za korišćene tarifne profile, kao i jednokratne naknade za te dodatke. Takođe može da obuhvati i razgovore sa operaterom, naknadu za promenu tarifnog profila, ponovno uključenje, komercijalne servise: telefonsko glasanje, nagradne igre i sl.
 • 4. Ove stavke obuhvataju prikaz zaduženja sa pripadajućim porezom uz dodatni prikaz rate za kupljeni uređaj obračunat u ovom obračunskom periodu.
 • 5. Prostor predviđen za dodatne informacije o mts uslugama i novim promocijama i kampanjama.

Napomene

Na oglednom primerku računa podaci su provizorni i služe u svrhu pojašnjenja i boljeg razumevanja pojedinih stavki računa