Svi agenti su trenutno zauzeti, molimo Vas da pokušate ponovo.

Otkaži Ponovi zahtev
Pošalji e-mail

Došlo je do greške, e-mail nije poslat. Molimo Vas da pokušate kasnije!

OK

Vaša poruka je poslata, odgovor ćete dobiti na navedenu e-mail adresu.

OK

Vaša poruka je poslata, prvi slobodan agent će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Otkaži

Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.

Da li vam je potrebna pomoć?

Reklamacije

Na ovoj stranici možete da pronađete sve potrebne informacije ukoliko želite da podnesete prigovor/reklamaciju na način obračuna ili iznos računa za pružene usluge. 

slika

Podnošenje prigovora/reklamacije

Poslovnice Pismo Elektronska pošta Kontakt centar

 

 • Prigovor/reklamaciju možete da podnesete u mts poslovnici i to usmeno ili popunjavanjem obrasca za podnošenje prigovora.
 • Prilikom podnošenja prigovora/reklamacije potrebno je da pripremite važeći lični dokument (lična karta, pasoš) koji se daje na uvid zaposlenom u poslovnici.
 • U ime korisnika mts usluga, prigovor/reklamaciju može da podnese advokat koji dostavlja punomoćje koje sadrži: svrhu, podatke i potpis korisnika u čije ime podnosi prigovor/reklamaciju.
 • Drugo lice koje podnosi prigovor u ime pretplatnika usluga dostavlja overeno punomoćje, overeno kod javnog beležnika ili nadležnog organa, koje sadrži svrhu i obim ovlašćenja i lične podatke pretplatnika usluga i podnosioca prigovora.
 • Lica sa posebnim potrebama ili lica koja ne mogu samostalno da se staraju o sebi: u njihovo ime prigovor/reklamaciju može podneti lice koje je rešenjem nadležnog organa imenovano kao njegov staratelj.
 • Potvrdu o prijavi prigovora, koja sadrži delovodni broj i datum, dobijate nakon evidentiranja prigovora u poslovnici.

 

 • Pisani prigovor/reklamaciju možete da nam dostavite poštom na adresu Dubrovačka 35, 11000 Beograd.
 • Za pisanje prigovora/reklamacije upotrebite formu gde su navedeni podaci potrebni za obradu vaše reklamacije ili izvršite popunjavanje obrasca on-line uz uštedu vremena: OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA
 • Za podnošenje prigovora/reklamacije od strane pravnog lica potrebno je dostaviti pisani dokument (predmet reklamacije) na memorandumu firme potpisan i overen od strane ovlašćenog zastupnika.

 

 • Za podnošenja prigovora/reklamacije elektronskom poštom na raspolaganju su vam sledeće e-mail adrese: mtsinfo@telekom.rs za usluge mobilne mreže i info@telekom.rs za usluge fiksne mreže, mts TV – a, interneta i paketa usluga.
 • Za prosleđivanje prigovora/reklamacije elektronskom poštom možete da izvršite popunjavanje on-line obrasca uz uštedu vremena: OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA
 • Drugo lice koje podnosi prigovor u ime korisnika dostavlja overeno punomoćje koje sadrži svrhu i obim ovlašćenja i lične podatke korisnika usluga i podnosioca prigovora.
 • Pravno lice podnosi prigovor na memorandumu firme potpisanom i overenom od strane ovlašćenog zastupnika.

 

 • Pozivanjem broja 0800 100 100 možete da, između ostalog, izvršite proveru vašeg zaduženja i aktivnih usluga preslušavanjem informacija o uslugama ili da se opredelite za razgovor sa operaterom.
 • Pozivanje broja 0800 100 100 je besplatno. (Preslušavanje informacija o uslugama je besplatno. Razgovor sa operaterom za usluge mobilne telefonije tarifira se 10,16 din., bez obzira na dužinu razgovora sa operaterom).
 • Prigovor preko Kontakt centra može da podnese samo korisnik koji je fizičko lice.
 • Za podnošenja prigovora potrebno je da navedete broj i datum sklapanja ugovora. Ukoliko podnosite prigovor za fiksni telefonski priključak možete se identifikovati pomoću podataka o broju telefonskog priključka (sa pozivnim brojem), kao i datumom rođenja i adresom prebivališta iz lične karte.

Sugestije

Predlažemo Vam da, pre podnošenja prigovora, pogledate račun sa detaljnom specifikacijom ostvarenog saobraćaja putem portala Moj mts.

Za razjašnjenje stavki računa možete da se, po potrebi, obratite i našim agentima u poslovnicama i kontakt centru pozivom na 0800 100 100, ili putem e-mail-a na adrese info@telekom.rs (za usluge fiksne telefonije) i mtsinfo@telekom.rs (za usluge mobilne telefonije) .

Pored ovoga, pozivanjem kontakt centra ili odlaskom u poslovnicu, kao potpisnik ugovora, možete podneti zahtev za dostavu listinga. 

Napomene

●  Prigovor/reklamaciju na iznos računa ili kvalitet pružene usluge može podneti  korisnik usluga Telekoma Srbija u roku od 30 dana od dana dospeća računa za uslugu, odnosno 30 dana od dana pružanja usluge, kada se radi o prigovoru na kvalitet pružene usluge.

●   Korisnik može da uloži prigovor/reklamaciju na uređaje/tehničku robu kupljenu kod mts-a ili drugih ovlašćenih prodavaca, u bilo kom trenutku, s tim da do roka od 2 godine (od datuma kupovine) pojedine funkcionalnosti potpadaju pod uslove Reklamacione izjave. Korisnik može da uloži reklamaciju na uređaje u mts poslovnicama i drugim ovlašćenim prodajnim mestima kod kojih je uređaj kupljen ili, po slobodnom izboru, direktno kod ovlašćenog servisera.

●   Rok za rešavanje prigovora je 8 dana za prigovore fizičkih lica, odnosno 15 dana za pravna lica.

Pravilnik o načinu rešavanju reklamacija